PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Európsky deň rodičov a škôl

Október  prináša veľmi veľa sviatkov a medzi ne patrí aj Európsky deň rodičov a škôl, ktorý si pripomína celá Európa. Na Slovensku má tradíciu od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom. Projekt má zároveň podporiť rodičov, aby si uvedomili, že sú prvými a základnými vychovávateľmi svojich detí.

Dvere našej školy sa otvorili dokorán v sobotu, 25. októbra 2008, od 10.00 hod.

 


Z pestrého programu si určite vybral každý niečo pre seba

* športové a zábavné súťaže * prehliadka odborných učební * interaktívna tabuľa * festival tvorivosti – hra na spisovateľa a ilustrátora * tvorivé dielne – maľovanie na sklo – servítková technika – maľba a kresba * výstavy – žiacke výtvarné práce – jesenné aranžovanie – veselé tekvice * zberateľská burza – zo zbierok rodičov a starých rodičov * súťaže v hrách Človeče nehnevaj sa a  Dáma * sudoku a hlavolamy * zo školskej kroniky * volejbalový zápas rodičia a žiaci * SOU cirkevné Michalovce – stolovanie a zdravá výživa * aerobic * malé občerstvenie – káva – čaj *

 

Európsky deň rodičov a škôl sa u nás uskutočnil po prvýkrát. Rodičia mohli spolu so svojimi deťmi navštíviť jednotlivé triedy a učebne, zúčastniť sa aspoň takým spôsobom na vyučovaní a zaspomínať si tak na svoje školské roky. Ochota rodičov spolupracovať a hľadať spoločné riešenia je veľmi dôležitá pre školu a svojím spôsobom udáva jej smer. Týmto dňom sme dali rodičom priestor k spolupráci, pretože čím viac sa rodičia budú zaujímať o dianie v škole a čím viac nápadov ponúknu, tým viac sa škola priblíži ich predstavám. Sme školou otvorenou nielen v tento deň, ale počas celého školského roka.

Návštevníci Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom určite ocenili všetko to, čím sa môže naša škola pýšiť. Interiér školy doslova dýcha príjemnou atmosférou a harmóniou, ktorú dotvárajú vydarené výtvory našich žiakov. Tešia nás aj návštevníci školskej webovej stránky, ktorí môžu prostredníctvom galérií „nahliadnuť“  do priestorov našej školy. 

V dôsledku prudkého rozvoja informačných a komunikačných technológií v posledných rokoch naša škola postupne rozšírila ponuku klasických médií o  digitálne (počítačové) médiá. Ide o médiá, založené na počítačových technológiách a ich sieťach, ako sú počítače s multimediálnym vybavením, kompaktné disky (CD, DVD), počítačové siete, internet. Naša škola disponuje modernými technológiami, ktoré nachádzajú uplatnenie vo vyučovacom procese všetkých predmetov. Neoceniteľná je ochota tunajších učiteľov osvojovať si prácu s modernými technológiami a médiami rôzneho druhu. Špeciálne učebne s multimediálnym vybavením navštevujú všetci vyučujúci a tento priestor radi navštívili aj rodičia, aby sa presvedčili, že ich deti zvládajú tieto vynálezy dnešnej doby a využívajú  ich na uspokojovanie svojich potrieb - zábavy, získavania informácií, vzdelávania, no najmä medziosobnej komunikácie. Naša škola rozvíja zručnosti žiakov v tejto oblasti, mnoho žiakov  dokáže vytvoriť vlastný mediálny produkt a zverejniť ho v multimediálnom prostredí, takto sa môžeme popýšiť webovými stránkami našich žiakov, ktoré sú na výbornej úrovni. To všetko ocenili aj rodičia, prekvapení tým, ako vyučujúci proces postupuje vpred.

Ani v dnešnom technickom svete však u žiakov nechýba záujem o ďalšie dianie umeleckého či športového charakteru.

Mediálny krúžok touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do ankety a podelili sa tak o svoje zážitky.

Nenechali sme si ujsť vzácnu návštevu pána starostu obce Pavlovce nad Uhom, Ing. J. Kočana, v Krajine Zázračno a opýtali sme sa:

Pán starosta, ako sa vám páči dnešné podujatie? Máte k tejto škole aj iný vzťah než pracovný?

K škole som mal vždy dobrý vzťah, pretože aj moja manželka bola učiteľkou. Za mladších čias som sa rád zabával, spieval, tancoval, aj deti mám veľmi rád.

A čo vy, pán riaditeľ, ako by ste opísali atmosféru dnešného dňa, ktorá tu vládne?

Som spokojný, atmosféra je tu iná ako inokedy, som šťastný, že si toľko rodičov našlo čas a prišli na túto akciu.

Určite je pozitívne zapojiť rodičov do školského diania. Uvítate také akcie aj v budúcnosti?

Pravdaže, veď naša škola je otvorenou školou.

Čo sa vám páčilo najviac?

Všetko sa mi páčilo.

Ste pyšný na svojich žiakov.

Pravdaže.

Sondovali sme aj u rodičov a boli sme zvedaví, ako sa u nás cítia. 

Ste spokojní s dnešným dňom?

som spokojná, je to tu fajn

áno, áno, áno

som rada, že niečo také sa vám podarilo zorganizovať

musím byť jedine spokojná, viem si predstaviť, čo obnáša príprava na takú náročnú akciu, ale výsledok potom stojí za to, vám sa tento deň vydaril a my sme veľmi spokojní

Čo sa vám najviac páčilo?

tvorivé dielne

interaktívne tabule, super, že sa nachádzajú až v dvoch učebniach

prezentácie dramatického a mediálneho krúžku a spolupráca žiakov

všetko je pekné, výborne zorganizované, ako škola pôsobíte ako zohraný celok

volejbal

maľovanie na sklo

jazyková učebňa

všetko, za všetkým cítiť obrovský kus vynaloženej práce, práce našich detí, ale hlavne vás, učiteľov

vybavenie školskej knižnice

Uvítali by ste takú akciu aj v budúcnosti?

jednoznačne

áno, niet tu čo riešiť

radi prídeme, veď sú tu naše deti

Milí rodičia a hostia, ďakujeme za vaše názory, sme radi, že ste prišli a strávili s nami sobotňajšie dopoludnie, tešíme sa na ďalšie spoločné akcie !!!

http://www.zspavlovceuh.sk/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=42

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009