PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Neskúšačka

Špecialitou nášho časopisu je neskúšačka, ktorú žiak získa zakúpením časopisu, každý by mal vedieť, že:
 
 platná neskúšačka je len tá, ktorá je podpísaná riaditeľom školy a je  opečiatkovaná 
 neskúšačka sa nevzťahuje na písomné opakovanie
 môže sa použiť pri ústnej odpovedi, prípadne pri kontrole domácej úlohy, ktorá je spojená s hodnotením
 v rámci jedného predmetu sa môže použiť raz za mesiac, to znamená, že nie je možné ju predložiť vyučujúcemu na dvoch či viacerých po sebe nasledujúcich hodinách dejepisu, zemepisu, prírodopisu, fyziky atď.

nezabúdaj NA TO, že neskúšačka nepodporuje lajdáctvo a lenivosť !!!

 

 

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009